Vytvoriť účet

Vytvorte si účet, zaberie to iba chvíľku. Ak už účet máte vytvorený, prosím Prihláste sa.

Zabudnuté heslo

Zadajte Váš registračný email. Naň Vám zašleme email s inštrukciami na reset hesla.

Blogerinas

Reklamačný poriadok internetového obchodu Blogerinas.sk


upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/ predávajúcim a objednávateľom/ kupujúcim
(ďalej len „RP“)

 

Úvodné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Blogerinas je Red Heart, s. r. o., Francisciho 1, Bratislava 811 08.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento RP upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo na uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu so splnomocnením na konanie v jeho mene.


3. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku, bude považovaná za neoprávnenú.

4. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

5. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie prevádzkovateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri zásielkach kuriérom – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa (upozorňujeme na nutnosť posielať tovar IBA kuriérom a nie na dobierku)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú v tomto RP výslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie RP.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 17.12.2014 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Naše značky

Brands

CHCETE INFORMÁCIE O NOVINKÁCH A AKCIÁCH?

prihláste sa k odberu NOVINIEK

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies

Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies